Czym jest home staiging?
Wyda­wać by się mogło, że potra­fimy obiek­tyw­nie okre­ślić war­tość swo­jej nie­ru­cho­mo­ści. Wysta­wiamy atrak­cyjne miesz­ka­nie lub dom na sprze­daż i nic się nie dzieje, nie ma zain­te­re­so­wa­nia ofertą, a oglą­da­jący klient nie zauważa poten­cjału kry­ją­cego się w nie­ru­cho­mo­ści. Nic dziw­nego- widzi to co jest, nie to co mogłoby być. Nie każdy posiada wyobraź­nie prze­strzenną i zmysł aran­ża­cyjny. Kiedy we wnę­trzu panuje nie­ład, brak kon­se­kwen­cji w wystroju lub zbyt wiele przedmio­tów oso­bi­stych i nie­po­trzeb­nych roz­pra­sza uwagę poten­cjal­nych nabyw­ców, zmniej­szają się szanse na sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści. I tu jest czas na kon­sul­ta­cję home sta­gingową. Home sta­ger obiek­tyw­nie oceni nie­ru­cho­mość i wyeli­mi­nuje wady, z któ­rych wła­ści­ciel czę­sto nie zdaje sobie sprawy, albo nie potrafi ich odpo­wied­nio zin­ter­pre­to­wać aran­ża­cyj­nie, mogące być powo­dem dla któ­rego klienci rezy­gnują z zakupu Two­jej nie­ru­cho­mo­ści. To emo­cje kie­rują ludźmi przy podej­mo­wa­niu decy­zji, i trudno je wyeli­mi­no­wać rów­nież przy zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści. Odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści wzbu­dzi u klienta pozy­tywne odczu­cia, które spra­wią, że będzie mu łatwiej wyobra­zić sobie sie­bie w tym wnę­trzu, a tym samym zwięk­szy się szansę na doko­na­nie trans­ak­cji, ku zado­wo­le­niu obu stron. W dzi­siej­szych cza­sach, ludzie czę­sto nie mają czasu urzą­dzać miesz­kań, czy domów i chcą się wpro­wa­dzić do goto­wych wnętrz, więc kiedy widzą, że będą musieli wło­żyć dużo pracy w ich wykoń­cze­nie, czę­sto są znie­chę­ceni. Na miej­scu, pod­czas spo­tka­nia z Tobą, oce­nimy funk­cjo­nal­ność i spój­ność aran­ża­cyjną miesz­ka­nia lub domu, usta­limy w czym tkwi poten­cjał Two­jej nie­ru­cho­mo­ści, W ok. 3 dni robo­cze otrzy­masz od nas pro­po­zy­cję pro­jektu i wstępny kosz­to­rys zmian koniecz­nych do wpro­wa­dze­nia w miesz­ka­niu; Cena kon­sul­ta­cji 150 zł–200 zł miesz­ka­nie do 80m2-powy­żej wycena indy­wi­du­alna; Usługa STANDARD Pakiet naj­czę­ściej wybie­rany przez naszych klien­tów zawiera: upo­rząd­ko­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści, kon­cep­cja aran­ża­cyjna wraz z wyko­na­niem, orga­ni­za­cja i koor­dy­na­cja drob­nych napraw/ remon­tów, zakup i trans­port ele­men­tów wypo­sa­że­nia i dodat­ków, pro­fe­sjo­nalna sesja foto­gra­ficzna, Cena: od 1000 zł– w zależ­no­ści od wiel­ko­ści nie­ru­cho­mo­ści+ cena zaku­pio­nych mate­ria­łów i usług napraw­czy­ch/re­mon­to­wych. Zadzwoń. Umów się na spo­tka­nie i kon­sul­ta­cję. Zapra­szam do współ­pracy.
         
SZYBKI KONTAKT

888 882 806

 Powered by: www.cdx.pl