Mieszkania w centrum Wrocławia oraz Apartamenty w górach

 

- Posia­damy dostęp do goto­wych miesz­kań inwe­sty­cyj­nych
- Zwrot z zain­we­sto­wa­nego kapi­tału przy iwe­sty­cji kupio­nej za gotówkę wynosi nawet do 20% w skali roku.
- Współ­pra­cu­jemy z biu­rem zaj­mu­ją­cym się zarzą­dza­niem miesz­ka­niami pod wyna­jem.
-Dora­dzimy w jaki typ miesz­kań naj­lepiej in­we­sto­wać, znaj­dziemy odpo­wied­nią nie­ru­cho­mość jako inwe­sty­cja pod wyna­jem.

SZYBKI KONTAKT

888 882 806

 Powered by: www.cdx.pl